Sinds onze oprichting in 2008 is onderwijs een kernactiviteit van Leyden Academy, met een divers palet aan onderwijsproducten voor verschillende doelgroepen. In 2016 is dit palet verder verbreed en zijn nieuwe onderwijsvormen ontwikkeld. Zo is de eerste MOOC (massive online open course) live gegaan en is vanuit onze samenwerking binnen EIT Health een ‘blended’ cursus geïntroduceerd, met één klassikale lesdag gevolgd door online opdrachten en coaching. Natuurlijk hebben we ook de vertrouwde opleidingen verzorgd, zoals de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg voor zorgbestuurders, de Young Excellence Class voor talentvolle studenten en we zwaaiden dit jaar de laatste lichting masterstudenten Vitality and Ageing uit. Dit masterprogramma wordt inmiddels als initiële opleiding door het LUMC aangeboden.

We verzorgden in het afgelopen jaar ook incidenteel onderwijs aan bijvoorbeeld een delegatie pre-health studenten van Union College in New York, een gezelschap artsen en bestuurders vanuit onder meer Stanford University, University of California en het stadsbestuur van San Francisco en studenten van Hogeschool Den Haag. Ten slotte zijn we gestart met de werving voor de nieuwe collegereeks ‘Gezond en gelukkig oud worden’, die in maart 2017 van start zal gaan: voor het eerst gaan we ook onderwijs aan ouderen zelf geven.

Executive leergang Veroudering en Gezondheidzorg

Onderwijs

Een groep van achttien managers en directeuren in de zorg volgde de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg, alweer de zevende editie van deze succesvolle opleiding. In vijf themablokken hebben de deelnemers inzichten opgedaan over diverse facetten van goede zorg voor ouderen, met onder meer aandacht voor geriatrie, gerontologie, de wijze waarop de zorg voor ouderen is georganiseerd en levenseindevraagstukken. De studiereis leidde naar Stockholm, waar in mei diverse Zweedse zorg- en welzijnsorganisaties en kennisinstituten zijn bezocht. Joris Slaets schreef mede naar aanleiding van dit bezoek een artikel voor Zorgvisie. In het najaar hebben de deelnemers werkbezoeken gebracht aan Topaz Revitel Leiden, verpleeghuizen in Katwijk en Voorburg en Isala Klinieken in Zwolle.

Ieder jaar komen de alumni van de executive leergang bijeen voor een inhoudelijke bijeenkomst. Deze groep groeit elk jaar verder met leden die sleutelposities bekleden in de Nederlandse (ouderen)zorgorganisaties. De alumnibijeenkomst op 26 september ging over kwetsbare ouderen in crisissituaties, met als sprekers ouderenpsychiater Renske de Reus, kaderhuisarts ouderengeneeskunde Esther de Jager en onderzoeker Antoinette Reerink.

Master Vitality and Ageing

Onderwijs

Het collegejaar 2015-2016 was het laatste jaar dat Leyden Academy de masteropleiding Vitality and Ageing verzorgde. In juni kregen elf studenten hun welverdiende bul uitgereikt, om vervolgens als pioniers het verschil te gaan maken in goede zorg voor oudere mensen in hun land van herkomst – variërend van Nederland tot Nigeria, India en Mexico – of elders in de wereld. De masteropleiding is in 2016 na zes jaar geheraccrediteerd als een door het ministerie van OCW gefinancierde opleiding en per 1 september toevertrouwd aan het LUMC. Tijdens de overdracht van de opleiding, overleed op 23 januari 2016 de beoogde opleidingsdirecteur Ton de Craen. Ton was al enkele jaren aan de opleiding verbonden als docent, coördinator klinische epidemiologie en voorzitter van de examencommissie. Zijn overlijden kwam als een schok en voelt nog steeds als een groot gemis en verlies voor Leyden Academy, het LUMC en de alumni van de opleiding.

Inmiddels is de functie van opleidingsdirecteur overgegaan van Marieke van der Waal naar Jacobijn Gussekloo, hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde aan het LUMC. Ook Jacobijn is sinds de start van de master betrokken geweest bij de opleiding, als coördinator en docent. Onder haar bezielende leiding is de opleiding in september 2016 onder de LUMC-vlag van start gegaan, met een hernieuwde accreditatie voor zes jaar. De wetenschappelijke staf van Leyden Academy blijft betrokken, onder meer door advies te geven en enkele colleges te verzorgen.

Promotievideo master

Minor Human Evolution

Onderwijs

Samen met de faculteit Biologie en Archeologie van Universiteit Leiden en het LUMC participeert Leyden Academy in de minor Human Evolution. In deze minor leren studenten hoe kennis over onze evolutionaire geschiedenis kan helpen om beter te begrijpen waarom wij ziekten ontwikkelen bij het ouder worden en hoe we dit kunnen voorkomen. Zo zou de huidige obesitas-epidemie beter kunnen worden bestreden door onze leefomgeving meer in lijn te brengen met onze vroegere omgeving met een beperkt voedselaanbod en veel fysieke activiteit. Eenzelfde redenering geldt voor auto-immuunaandoeningen en allergieën, die in een heel ander licht bekeken kunnen worden vanuit de kennis over de oorspronkelijke omgeving waarin er veel sterfte was door infectieziekten en de aanpassingen in ons lichaam die daarvan het gevolg zijn. Tijdens de minor wordt met studenten van verschillende studierichtingen gezocht naar oplossingen voor deze uitdagingen voor ons zorgsysteem.

Publieke lezingen

Onderwijs

Met enige regelmaat organiseert Leyden Academy publieke lezingen op het gebied van vitaliteit en veroudering, verzorgd door toonaangevende wetenschappers en inspirerende professionals.
Zo gaf Martin van Hees, hoogleraar Ethiek en Politieke Theorie, op 10 februari een lezing die stof tot nadenken gaf over het vraagstuk wie voor de gezondheidszorg verantwoordelijk is. Is het nemen van bijkomende risico’s, zoals het geval is bij motorrijden of skiën, iemands eigen verantwoordelijkheid in het kader van zorg?

Architect Marc de Rooij verzorgde op 19 oktober een interessante en drukbezochte lezing over zijn onderzoek ‘Gelukkig Wonen’, waarin hij zich heeft verdiept in de invloed van de woning op de mate waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan wooncomplexen die uitnodigen tot sociale interactie en zorginstellingen waarin bewoners worden verleid om in beweging te komen.