Onze partners

Organisatie

VERENIGING AEGON
Vereniging Aegon behartigt als aandeelhouder de belangen van Aegon N.V. en de daaraan verbonden maatschappijen, verzekerden, medewerkers, aandeelhouders en overige relaties. Naast deze hoofddoelstelling ondersteunt Vereniging Aegon via Leyden Academy ook ontwikkelingen en vraagstukken rondom vitaal oud worden. Op 11 november 2008 stond Vereniging Aegon aan de wieg van Leyden Academy en zij is nog steeds onze belangrijkste partner bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen.

VERENIGING HET ZONNEHUIS
Al 95 jaar zet Vereniging Het Zonnehuis zich als zelfstandige, ideële organisatie in voor de waardigheid van het leven van kwetsbare ouderen. Waarden als solidariteit, zingeving en gemeenschap vormen hierbij de inspiratiebron. Sinds 21 juni 2012 werken Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy samen aan gezamenlijke speerpunten als het verbeteren van onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals en het verbeteren van de beeldvorming van de ouderenzorg.
Jaarlijks reikt de vereniging de Jo Visser Award, vernoemd naar haar grondlegster, uit aan een ambassadeur Waardige zorg. Deze ambassadeur mag een geldprijs toekennen aan een project dat bijdraagt aan meer positieve beeldvorming van (kwetsbare) ouderen en de ontmoeting tussen jong en oud stimuleert. Tijdens het Zonnehuis dinerdebat op 15 november ontving Peter Hop, initiatiefnemer van het project Zwementie, de award uit handen van de ambassadeur uit 2015, schrijfster Marjan Berk.

LEIDSE PROEFTUIN ZORG & WELZIJN
De Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn is in 2013 op initiatief van de gemeente Leiden opgezet, met als doel om zorg en welzijn in Leiden te bevorderen. Kennisinstituten Hogeschool Leiden, TNO, Leiden Institute for Brain and Cognition en Leyden Academy zijn hieraan verbonden. Leyden Academy richt zich specifiek op vitaliteitscoaching. In dit kader wordt onder meer samengewerkt met welzijnsorganisaties in Leiden voor de inzet van een vitaliteitsmeetinstrument. Ook zijn er kenniscafés en een Vitale Stad Debat georganiseerd, om samen met oudere Leidenaren te bespreken wat ervoor nodig is om zo lang mogelijk de regie te houden en hoe de stad optimaal kan worden ingericht voor jong én oud. Het samenwerkingsverband is formeel eind 2016 afgerond. De betrokken kennisinstellingen hebben de intentie elkaar te blijven versterken in hun projecten en onderzoeken op het gebied van vitaliteit.

EIT HEALTH
Vanuit het European Institute of Innovation & Technology (EIT) worden pan-Europese innovatie en ondernemerschap gestimuleerd, onder andere op het gebied van gezondheid, energie en digitalisering. EIT Health is gericht op bevordering van ondernemerschap en innovatie op het gebied van gezond leven en vitaal ouder worden. Het consortium bestaat uit bedrijven, universiteiten en kenniscentra uit zes landen, met meer dan 50 partners en 90 geassocieerde partners, waaronder Leyden Academy.

INTERNATIONAL LONGEVITY CENTRE
International Longevity Centre Global Alliance (ILC GA) is een internationale federatie die zich sterk maakt voor een gezonde levensstijl en vitaal oud worden. De centra in de deelnemende landen, waaronder in Nederland (ILC Netherlands), werken zowel zelfstandig als gezamenlijk aan het doel om mensen tijdig te laten nadenken over actief en gezond verouderen, met een grotere keuzevrijheid en zelfredzaamheid. Waarbij de vitaliteit van oudere mensen wordt bevorderd terwijl kwetsbaarheid en afhankelijkheid zo lang mogelijk wordt uitgesteld. ILC Netherlands is bij Leyden Academy in huis gevestigd.

OVERIGE PARTNERS
Verder werkte Leyden Academy in 2016 samen met onder meer Fonds Sluyterman van Loo, gemeente Den Haag, gemeente Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociaal Cultureel Planbureau, stichting Hofje Codde en van Beresteyn, stichting Dioraphte, stichting RCOAK, TU Delft, Universiteit Leiden en ZonMw.

Onze portretten

Organisatie

Ieder jaar figureert een vitale oudere persoon als ‘het gezicht van Leyden Academy’. In 2016 was dit de heer Stanley Mijnhijmer (85 jaar) uit Leiderdorp. U vindt zijn portret op de homepage van dit jaarbericht en het sierde in het afgelopen jaar ook onze website, sociale media-kanalen en diverse communicatiemiddelen van ons instituut. Hiernaast vindt u een overzicht van de portretten die Leyden Academy in de afgelopen jaren hebben vertegenwoordigd.

Nawoord

Organisatie

Mr. J.W.B Westerburgen
Dr. W.M. van den Goorbergh
Prof. dr. M. de Visser
Ir. B.F. Dessing

Leyden Academy on Vitality and Ageing vierde in het afgelopen jaar haar achtste verjaardag. Deze nog jonge organisatie laat in dit jaarbericht zien hoe zij haar koers uitzet, meewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen.

In het afgelopen jaar is de door Leyden Academy ontwikkelde master Vitality and Ageing met succes overgedragen aan en ingebed in de reguliere opleidingen van het LUMC. Inbedding in het regulier bekostigde onderwijs biedt meer studenten de mogelijkheid om zich in dit belangrijke vakgebied te bekwamen en dat past bij de missie van het kennisinstituut.

Sinds de komst van Joris Slaets richt Leyden Academy zich meer dan voorheen op kwaliteitsvraagstukken in de ouderenzorg. Het gaat hierbij niet over nieuwe of bestaande afvinklijstjes die mogelijk inzicht geven in de kwaliteit, maar om een nieuw concept waarbij de waarden van cliënten meer centraal staan en liefdevolle en betekenisvolle zorg de uitgangspunten vormen. Het gedachtegoed van Leyden Academy op dit terrein is daarmee trendsettend.

Komend jaar zet Leyden Academy zich daarnaast meer in op beeldvormingsvraagstukken. ‘Ouderen’ en ‘oud worden’ zijn in de hedendaagse maatschappij negatief geladen begrippen geworden. Op dit terrein is er een grote lacune in (wetenschappelijk) onderzoek en de inzet op dit speerpunt past goed bij de pioniersrol die Leyden Academy vervult.

De Raad van Commissarissen wil de samenwerkingspartners, waaronder Vereniging Aegon, Vereniging Het Zonnehuis, het Leids Universitair Medisch Centrum, de gemeente Leiden en partners in de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn hartelijk danken voor de constructieve en prettige samenwerking. Tevens bedanken wij de directie en alle medewerkers voor hun inzet en toewijding het afgelopen jaar en wij wensen hen veel succes met het verder realiseren van de belangrijke missie in 2017.

Dr. W.M. van den Goorbergh
Voorzitter Raad van Commissarissen